Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fchryven; want het is reeds zoo ver gekomen, das ik daarmede myn daaglykfch brood moet winnen"

Omtrend vier uur in den middag kwam myn

getrouwe echtgenoot te huis . Hy groette my

-— O! die mannen, Lucfal —— met eeneon-

gemeene tederheid. Ik keek hem fterk aan

en vroeg hem op een zagten toon, of de diamanten genoegzaam geweest waren om zyne fchuld te Barnet af te doen ?

Wel neen, myn fchat^ik heb 'erniet meer

dan vyftig pond voor kunnen krygen. - ife

heb den heelen avond en nacht met een fchuldeisfcher of drie te Barnet over de betaaling

zitten kibbelen. Die hondsvot van eea

kleêrmaaker heeft my tot omtrend één uur in

den middag opgehouden. Eindelyk hebben

wy de zaak gevonden, ik heb hem een briefje van myn hand gegeven, om het reftant van dertig guinies over zes maanden te betaalen."

Terwyl hy met deze valfcheuitvlugten bezig was, zugtte ik by my zelve over de verbastering der menfchelyke natuur. Ach! dagt Ik, hoe zeer vermenigvuldigt men zyne misdaaden, wanneer men die door een godlooze leugen wil verbloemen l

„ Zekerlyk zal uw groenen rok met goud geen

klein 7

Sluiten