Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oyer PRENTEN. agv

fonderfleld dat 'er iets goeds in is) en blijft vrij van het gene er in mishacgt.

Tot dus ver gaet de vergelijking betreffende die zaken welke tot het geheel behooren: maer ten opzichtevandeTefo»/»£ dc Uitdrukking, de Bevalligheid , en de Doorzichtkunde, kunnen wij dezelve alleen in de twee eerstgemelden voortzetten s want omtrent de twee laetften ftaet mijns oordeels een Schilderij en een Prent gelijk, ten zij men met op. zigt op de Doorzichtkunde, wilde aenmerken; dat een Prent, doordien derzelver lijnen alle naer een punt ftrekken, de grondregels dier werking fterker aentoonde.

- De Tekening of Omtrek wordt, in een Schilderij, door het aen elkander fluiten van onderfcheiden kleuren; en in een Prent, door een flellige lijn of trek voortgebragt. Daarom heeft de Tekening in het Schilderij meer natuurlijkheid en beter uitwerking: doch een beoeffenaer der ontleekunde vindt meerder naeuwkeurigheid in die van een Prent. Hij kan 'er de omtrekken gemaklijker in naerfporen en dezelven in alle hunne wendingen door de Licht-en Schaduw-partijen volgen. Deze vergelijking behoort niet tot een zwarte kunst Prent, vermids in deze , den omtrek bijna op dezelfde wijs ais in een Schilderij word voordgebragt.

Ten opzichte ^Uitdrukking , heeft een Schilder reden, om op zijne meenigvuldige voordeden te roemen. De verbeelding der fiartstogten ont& 5 vangt

Sluiten