Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dek. NEDERLANDEN. 33*

„ gen zijn:" tellens verzoekende, dat men, ter„ wijl zij den Vrede zou bewerken, geene uitheem„ fche hulp wilde innaaien (*)." Zij wilde de Franfchen , haare natuurlijke Vijanden, zo min in de Nederlanden dulden als de Spanjaarden. En dit haar fchrijven wees uit, dat de dood des Landvoogds eenige verandering in haar plan gemaakt hadt. 'Doch deeze boezemde ook den Staaten andere denkbeelden in. Zij wisten, dat Elizabrth gaarne dit aangebodene Oppergezag zou aangenomen hebben , doch zonder iets, ten voordeele des Lands , te waagen ; dat Staatzugt, Vrees of Naijver de eenige roerzeis haarer daaden waren.

Zints eenen geruimen tijd, hadden de Staaten ontdekt, dat de Brabanders, op Fran fche enEngelfche naamen, in Spanje fluikhandel dreeven. Dit bedrog, 't welk, in alle dergelijke tijdsomftandigheden en bi, alle Volken , gepleegd wordt, deedt hun de vrugi der Vrijgeleibrieven en der bloeiendfte takken van hur inkomen verliezen, en maakte de Kaapers misnoegd Om dit te voorkomen, zagen zij geen ander middel, dan alle Schepen, van Vriend of Vijand, welken zi overmogten, te laaten opbrengen. Men eigende ziel deii buit niet toe, dan na dat,- van hoogerhand , d Prijs wettig gekeurd was, wanneer het Land een vijf de trok j doch , als de vrijgefprooken Schepen ei Goederen den Vrienden werden wedergegeeven, wa men zelden gewoon, het veriigteren van de reis t

ve:

O Box, IX.B. bl. *$7,154. BJetersn, f. iq3-

Pnttrps de II. van Spanje.

Hooge twist mee Engeland bijgelegd..

i

l

1

1

Sluiten