Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDER

3

De Bondgenooten waren das aan zichzelven overgelaaten. De trek tot onafhanglijkheid cn de zugt tot wraake boezemden hun maatregels in, vol voorzigtigheids en koenheids. Maar dit eerlte vuur verdoofde, welhaast, op hetgezigtvan den voorfpoed eens ontzaglijken Vijands. Door raadloosheid aangegreepen , werden zij bedagt op redmiddelen , zo fchandelijk als onvoorzigtig. Zij wilden hulde bewijzen aan de naagedagtenisfe van een Vorst, die bij hun in zegeninge was ; zij geloofden , niets beters te kunnen doen, dan den weg, door hem gebaand, te volgen ; doch , de kundigheden niet bezittende, welken hem hadden voorgelicht, ftootten zij zich aan den eenen fteen, terwijl zij den anderen zogten te mijden. Oranje, de Nederlanders overhaalende, om hulp bij Frankrijk en Engeland te zoeken , met aanbod van onderwerping, hadt , buiten twijfel, hier in niets anders op 'toog, dan ééndeezerRijken in eenen Oorlog met Spanje intcwikkelen. Hij wilde eene afwending verwekken, onder welker begunftiginghij, in de Nederlanden, de Vrijheid zou herfteld, of zijne eigene magt gegrond hebben. Door een onverwagt geluk, dwongen de volllrekte weigeringen van Frankrijk en de onvoorzigtige heer^chzugt van Engeland de Staaten , om alleen op hunne eigene kragten te (leunen. En , tot een nog grooter geluk , vondt de Vijand zich verzwakt door afwendingen , en verbijsterd door de zwaarfte tegenflagen. Een handvol Gemeenebestgezinden , Oorlogshelden geworden , deedt hem , op zijne beurt, A 2 bee-

Maurits,

Sluiten