Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

435

GESCHIEDENIS

• Maurits.

't Neder' Zetien dei Engelfche

Kooplieden m dt Nederlanden.

loos , zich tegen deeze vooroordeelen aantekanten van een onkundig Volk, en dat eene infchiklijkheid, welke in geen gevolg kan getrokken worden , den Lande groote voordeelen zou aanbrengen , gaven hunne bevelen , onder den naam en het zegel van Prins Maurits, en (tonden zelfs, in 't vervolg, den Indiaanen toe, hem Koning en Keizer van Holland te noemen (*). De Gezanten des Konings van Achem hadden bij hem gehoor , en waren ooggetuige .-n , dat de Nederlanders geene zamengerotte Roevers waren , maar een rijk en welgeregeerd Volk uit. maakten. en vervulde de Indifche Gewesten met den roem der Nederlanderen (f).

Het gedrag, 't welk de Staaten , omtrent deezen tijd, hielden, ter gelegenheid van de gefchillen,tusfehen Engeland en de Hanze - Steden gereezen , levert een blijk op van hunne aandagt, om den Handel uittebreiden, en het Plan , door hun gevormd, om deezen ten grondflage van welvaart te leggen. Onder de langduurige heerfchappij der woestheid in Engeland, hadden de Hanze-Steden een uitfluitend regt weeten te verkrijgen , om alle de Engelfche Wolle te verwerken. Maar de Vlugtelingen uit de Nederlanden de Wolleweeverijen in dat Rijk overgebragt hebbende , hadt de noodzaaklijkheid , om 's Volles nijverheid aamemoedigen , de Vorften genoodzaakt , die gevaarlijke Voorregten allengskens

te

£•) Ricfti de la Holl. p. 34T. 348. CQ Meteren , XXXIV. B. f. 449- 4-51»

Sluiten