Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 571

„ re verleiden liet, zouden wij eene voorbeeldlijke „ ftrafFe over hem oefenen , ter befchaaminge van „ zulken, die hem hadden weeten omtekoopen. „ Zie daar uwe Gefchenken; neem ze te rug ; ze „ zijn onnut, indien gij den Vrede opregt begeert; „ en misdaadig , indien gij ze aanbiedt, om onze

„ Vrijheid te koopen." Verreiken geliet

zich zeer verbaasd over 't geen hij hoorde en zag, en wist niets anders in 't midden te brengen , dan „ dat Vader Neijen zulks buiten weeten der Aards„ hertogen' gedaan hadt, en men 't niet vreemd „ moest vinden, dat Monniken, een Volk, uit den „ aart gierig, anderen naarzichzelvenafmaaten.(*)" Doch , dewijl Verreiken beloofde, eeneBekragtiging des Konings , tot genoegen der Staaten , te bezorgen , indien zij de Vloot terftond terugriepen, haalde Oldenbarneveld den Raad over , om den Koning die voldoening en dit blijk van eene ernstige begeerte tot den Vrede te geeven. Hij drong, met de Hollandfche Kooplieden aan, hoe het , naa deezen, te dugten ftondt, dat de Koning zich zou wreeken op de talrijke en kostbaare Koopvaardijvloot deezer Landen in Italië; en vertoonde , hoe de Oorlogsvloot , daar zij noch onderftand noch mondbehoeften kreeg, van zelve genoodzaakt zou weezen na 't Vaderland terugtekeeren. Maar dit alles ging niet door zonder eene heftige tegenkanting. De Voor-

fian-

(*) Ncgotiat. de Jeannin, Torn. I. p. 309. Groth Mijl. p. 521. Meteren, XXVIII. B. f. 535.;

Maurits.

Befluit,' om de Vloot terug te roepen.

Sluiten