Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S3i

GESCHIEDENIS

Maurits

De Remon ftrantfche Le den vun het Synode uitgefloten.

fchilderde de lasteringen, de geweldige uitfluitingen en verdiukkingen, zijner Partije aangedaan, met zulke treffende kleuren af, dat hij eenigen, zelfs der gevolmagtigde Heeren , de traanen uit de oog'n perfte. De Contra - Rewonfiranten beefden , als zij bemerkten, welk een indruk deeze Redevoering maakte. De Voorzitter Bogerman beftrafte den Hoogleeraar, dewijl hij gefproken hadt, zonder daar toe verlof verzogt, of ten minsten bekomen te hebben. Men vorderde 'er een Affchrift van, om het, vervolgens, als een oproerig ftuk te doen gelden (*).

Op deeze zelfde Zitting deeden de Vaders van 't Synode eenen Eed , „ dat zij geenerhande mensch„ Irjke Schriften, maar alleen het Woord van God „ voor een zekeren en onfeilbaaren regel des Geloofs „ zouden gebruiken , en in deeze geheele Handelin„ ge niets anaers voor oogen hebben , dan de eer „ van God , de rust der Kerke , tn , bovenal , de „ zuiverheid der Leere." De Gedaagden blecven, volgens last des Voorzitters , aan eene afzonderlijke Tafel zitten , terwijl deeze plegtigheid gefeniedde. De Eed werd den twee Remonffrantfchen Afgevaardigden uit het Sticht niet afgenomen. 'Er was reeds befloten, om hun, ais onvoegelijke Leden en lastige Toekijkers , ter Synode uitteweeren : en men viel hun aau met zo veel vitterijen, Uitzonderingen en voorftellen, ondei anderen , om hunne Broeders te veroordelen, of de hoedanigheid van Regters nfte-

leg-

(*) Recfkb. Hift, der Remonftr, II. D. bl. 27 enz.

Sluiten