Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. l?

den over de tegenwoordige Regeering. Te Leyden werd een Tromméiflager in 't water gefmeeten , om dat hij Volk wierf op den naam der Staaten : het Grauw fchreeuwde, dat men voor den Prins van O ranje, en niet voor Ferraaders, moest werven. Ee. nige Scheeps-Capitfins en Matroozen verklaarden, niet, dan onder Prinfe • vlag , in Zee te willen gaan. Op het Schip van Tromp , in Texel liggende, weigerde het Scheepsvolk het anker te winden , als zij het niet doen mogten in den naam des Prinfen van Oranje (*)- Zommige Predikanten oordeelden, eene gunstige gelegenheid te ontmoeten, om het Volk optehitzen tegen eene Regeeringe , bij hen gehaat. Zij hadden de ftoutheid , om , op den Predikftoel, te beweeren, dar deeze Zee - oorlog niet gelukkig kon zijn, als de Prins van Oranje niet aan 'troer van den Staat gefield wierd. Zij maakten haatlijke toepasfingen en onteerende vergelijkingen, uit de Heilige Bladeren ontleend , om de Regeering te hoonen. Zij zogten het Volk te veifterken in het denkbeeld , dal deeze Oorlog door Frankrijk was opgeftookt, ten einde die twee Zee - Mogenheden elkander mogter verzwakken, wanneer dat Rijk zijne grootheid oj: derzelver ondergang zou bouwen. Thaddeus de Landman, Predikant in den Haage , durfde, na; het aangaan des Verbonds met Frankrijk , openlijl voor de Gemeente verklaaren, dat God hen ilrafte

01

■(*) d'Estrades, III, p. 213.215.529-833. Aitzeiua V. D. bl. 477.

VIL Deel. B

StaatsRegee-,ring.

i

1,

\

1

Sluiten