Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Willem

»E lil.

33<5 GESCHIEDENIS

gemerkt als de baaren eener beroerde Zee, die door de verandering der winden of bedaard, ofeldetóheen gewend worden. Het getuigenis van een Prins, aan wien de Volks ■ beweegenlsfen fcheenen te gehoorzamen, fcheen hem genoeg, om, zoniet betvoorU ge gezag te herkrijgen , althans zijne rust te verzekeren. Hij dagt, de Prins kon zich van deeze gelegenheid bedienen , om eene Partij, die, fchoon aan 't verminderen, nog veele aanhangers hadt, en weder op kon komen , aan zich te verbinden. Staatsmannen , die aan 't roer van Staat gezeten hebben, kunnen zich nauwlijks verbeelden, dat hun val zo ras mogelijk is; deeze , denken zij veelligt, dat, even als hunne verheffing, trapsgewijze zal toegaan. De Prins, van den anderen kant, brandde tc lierk van begeerte om zijn gezag te vermeerderen, om een flap te doen , die het waggelend gezag zijns grootlten Tegenltreevers kon Herken, of eenigen tijd doen duuren. Met den Raadpenfionaris, ten aanziene der geheime verdandhouding, tot deGecomraitteerde Raaden te verzenden, fcheen hij zich tc beklaa^en, dat hij nooit tot de verborgenheid deezer onkosten was toegelaaren geweest, Zonder liaan te blijven op het teder punt van de vermeerdering der Zcemagt, met agterftelling van de Landmagt, gaf hij listig de begaane misdagen te kennen, met te gewaagen van 't geen ten behoorlijken tijde zou hebben kunnen gedaan worden. Het zeggen , dat de Wjtt zijne regtvaardiging best zou vinden in de blijken van voorzorge, door htm aangewend , was

eene

Sluiten