Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jan. STAAT EN OORLOG. 1785. 3«

rige Regimenten in dienst van den Staat , aan die Regimenten zoo ten uitenten nadeelig zyn zoude, dat de meelten derzelven , zoo niet allen daar door geheel buiten ftaat zouden geraaken, om in het aanltaande voorjaar met vrucht te konnen worden geëmployeerd ; vermits het ligtlyk te begrypen is , dat men in dit Corps niet wel anders dan geoeffende Manfchappen zoude dienen te plaatfen, zoo men 'er eenige nuttigheid van te wachten heeft, welken, uit de andere Regimenten getrokken, en door ongeoeffen ie Recruuten geremplaceerd , die Regimeniën te veel zouden ontblooten. Wy hebben , om die reden, gemeend , ons te moeten borneeren, om Hechts twee Man per Compagnie tot dit Corps te employeeren , en zyn van gedachten , dat dezelven aan de refpective Ritmeefters en Capiteinen van 's Lands wege zouden moeten worden vergoed, op zoodanig eene wyze, dat de uirgetrokkene manfchappen, zon. der nadeel vaa dezelve Ritmeefters en Capiteinen, mogen konnen worden geremplaceerd, en dat, ten dien einde, voor yder Ruiter met zyn paard, doch zonder de armature, als welke veel ligter zoude moeten zyn, zoude moeten worden betaald 132 Ryksdaalders ; voor yder Dragonder met zyn paard, meede zonder arroa*üre , 124 Ryksdaalders; en voor elk Soldaat 60 Ryksdaalders, en zulks , uit hoofde van de difrkulteit der recruteeringe , en de excesfive duurte der Recruuten.

Byaküen de hooge Bondgenooten dit voordel zouden mogen agreëeren , zouden Wy tot het gemelde Corps, zoo veel mogelyk, niet anders employeeren dan zoodanige manfchappen , die ten minften drie jaaren gediend hebben, en zich daartoe vrywilliglyk zoudtn aanbieden ; waar door ontegenzeglyk het zelve beftaan zoude uit de Eüte van de geheele A mé^, en dus hoop geeven, dat het met veel nut zoude konnen geëmploieerd worden. Tot het Commando daarvan

Sluiten