Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jan. STAAT EN OORLOG. 1785. 43

de Vergadering daaromtrent gediend van derzelver confideratien en advis.

Accordeert met de voorfz. Refolutien.

XV. Waarfchoumng der Regeeringe van Gorinchem, tegen het uitfieeken van den Flag uit de Kerk of anderen Torens. In dato 25 January i/85.

Drosfaard, Burgemeederen, Schout en Schepenen, conftituerende de Wet der Stad Gorinchem en 's Lands van Arckel, met groote aandoening, en reet geene mindere verontwaardiging, vernomen hebbende, dat men in den Dorpe Hoornaar, Lande van Arcke), heeft kunnen goedvinden, om gister, zynde geweest den 24 dezer , op den Kerk-toorn aldaar te plaatzen een Vlag, dezelve te laten afwayen, en hierdoor te verwekken de uiterfte condernatie ouder de goede Ingezeetenen van deze Stad en het Land van Arckel; wyders geconfidereerd zynde , dat alle onderneminge van dien aart, eigener aucforiteit, zelf zonder de minfte aanleidende wettige oorzaak, door zommige onrustige Ingezeetenen begonnen , niet alleen ten hoogden zyn aftekeuren, maar ook, vooral in de tegenswoor* dige tyds-omdandigheden, daar de Ed. Gr. Mog. Heeren Staaten dezer Provintie , onze hooge Overigheid, by Hoogstderzelver onlangs geëmaneerde Placaat van den 16 Juny 1784 alle diergelyke onderneminge aanmerken, als Oproerleuzen , drekkende tot perturbatie van de goede rust, op het kragtigfte behooren gefluit te worden.

Is goedgevonden en verdaan, by provifie en onver* minderd de nadere deliberatie van Hun Ed, Gr. Achtb. over deze erndige materie , ook in verwagtiog, dat men in dit geval, van wegens het Officie Fiscaal alhier

Sluiten