Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG. 1785. 339

hooge Befognes van U Ed. Mo?., zulka niet alleen tot veele mconvénienten occa. ■\k zal geeven, maar ook terfens caufee» ren , dat ü Edel Mog. niet met de vereischte order en decentie gerecipieert, nog hoogstderzelver aanftaande te houden Bdognes, overeenkomftig het refpect en digniteit dier hooge Commisfie belegt en uitgevoerd worden, en waarom wy nog wel alvoorents aan U Edel Mog. zouden in confideratie geeven , of niet zouden nodig en riieuftig achten, da- de Heeren ordinaris Gedeputeerde Staaten onzer Provincie, nog vooraf door TJ Edel Mog. tot het uirfcbry.ven eener Vergadering van Ridderfchap en Steden by Misfive wierden verzogt en aangemaand : gelyk wy ook ttffens voor ü Edel Mog. niet kunnen of willen verbergen , dat het vo< r ons als eerfte Lid van Staat tot prsejudice zoude kunnen verftrekken , om zonder behoorlyke convocatie, en aanweezigheid van Ridderfchap en Steden over een S'-aatsveifchil in Befognes en deliberatien te treeden binnen een der drie Steden , wel* ke de Souverainiteit in den haaren fuftineeren te hebben , en ons dus doende . priveeren van de Privilegiën en Praaroga» tiven , die aan ons anderzints , ftaande een Vergadering van hun Edel Mog de Heeren Staate» deezer Provincie, zouden competeeren:

Zoo hebben wy nogtans, als niets vyeri» ger verlangende , dan om onze fubfifteerende verfchillen over het poinél van overftemming door de mediatie en intercesfie van U Edel Mog. afgedaan, en aldus de rust en eenigheid tusfchen de Leden van Staat in ons Gewest herfteld te zien daar omtrent door het obmoveeren van voormelde zwaarigheeden geen occafie van Y a r*.

MAART j,

Sluiten