Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart, STAAT EN OORLOG. 1785: 87

apprehendeeren zyn: vooral indien de dwang , welke uit de fuftenue van die Heeren zoude voortfpruiten, en v elke eenen of meer Edelen van hun Coips, in voorkomende zaaken di;fentieerende , zoude beletten van met eenig effect hun adres ter Sraats-Vergaderinge uitte brengen, plaats konde vinden: Daar toch zulk een dwang uit kragt van derzelver geheime Refolutien van 1718 en 1720 zoo notoir zou volgen, dat men zig in eenen adem als hec ware tegen lpreekt door dit te contefteeren.

Dar, daar de meerderheid der Heeren van de Ridderfchap de fchoomelyke gevolgen uit derzelver nieuwe ftelfel van Regeeringe naar deszelfs aart vólgende, niet direct hebben kunnen ontkennen , het dus de Steden niet kwalyk te neemen is, wanneer zy, die zonder verbloeminge naakt onder het oog van U Edele Mog. brengen , en alzoo naar waarheid aanmerken, dat uit het gevoelen der Edelen, daar hunne Leden niet met enig effect ter Staats-Vcrgaderinge ook in zaaken van Jufiitie, by voorkomende geleegendheden kunnen ftemmen met de Steden , zoo 'er meer als twee derde van hun Corps van een ander gevoelen zyn, voortvloeid, dat die Edelen in die gevallen in gemoede van het begrip der Steden zynde, hun gewisfe geweld aan moeten doen , door het recht tegen hun gevoelen te laaten uitfpreektn, om dat zy namentlyk door de oude Cynofure van Regeeringe aan te kieeven, dit zouden kunnen voorkomen. En het welk alzoo op het geval , wanneer bekendelyk de meerderheid aan de andere zyde is , dat onze Tegenfchryver fupponeerd, niet applicabel zynde, wyst het zig van zelf, F 4 dat

Sluiten