Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart, STAAT EN OORLOG. 1785. 133?

der het fchoonfchynende voorwendzel van liefde voor Zyne Hoogheid de geheele Conftitutie zoekt om te keeren, en Zyne Hoogheid te bezorgen eene meerdere uitgeftrektheid van gezag, dan denzelven is competeerende , en 't welk aireede maar al te veel is geëxtendeert geworden ; dit een en ander Ed, Mog. Heeren! word nog aanmerkelyker, wanneer ik de daar op vol» gende Periode, waar by Zyne Hoogheid directe ons en de Collegien , aan welke de adminiltratie der Juftitie is aanbevoolen, infimuleert, en op eene hoonende wyze taxeert, als of dezelve met alle ftrengheid tegens de oproerigen zouden procedeeren, ter zeiver tyd, dat "er eene vrye loop gelaaten wierd aan zoodanige Rust» verfloorende , Haat, Tweedragt en Wantrouwen verwekkende Middelen , waar van 't misdadige niet van tyden en gelegendheden was afhangende, maar die tegens hunnen aart, tegens Goddelyke en Waereldlyke Wetten waren ftrydende, gadeda. Eene Infimulatie en Taxatie Ed. Mog. Heeren i zoo hatelyk en verregaande, dat zulks niet anders dan U Ed. Mog. Indignatie kan verwekken en na zich fleepen, en dus vooral niet ongemerkt behoord gelaaten te worden, te minder, om dat ik rondborftig declareere, zoodanige middelen, als by Zyne Hoogheid opgegeeven worden niet te kennen , waar aan zoodanige allezints ftrafbaar vryen loop zouden gegeeven worden.

Nademaal het over bekend is niet alleen , dat zoo door U Ed. Mog. als by 't Hof Provinciaal in naam van U Ed. Mog. tegens alle oproerige Beweegingen voorzieningen zyn gedaan, en welke ook by voorkomende geleegendheden niet ongeftraft blyven, maar ook, daar de Landfchap gereedelyk tot alle verrigte, en nodig geoordeeld zynde voorzieninge tot bewaaringe der publieke en privative Rust, confervatie der eere en digniteit van de Hooge Standsperzoonen, als anders heeft meede gewerkt, en dezelve geampledteert, en waaromtrent aan haar, zoo veel my voorftaat, tot noch toe geene klagte zyn ingekomen , of dezelve niet geëxcuteert wierden ; terwyl ik in deezen al verder van begrip ben , dat zoodanige mitigatie van itraffe voor Perfoonen, aan zoortgelyke wanbedryven en opioeriI 4 §e

Sluiten