Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

May, STAAT EN OORLOG. 1785. 193

En zal hier van de nodige publicatie worden gedaan tot een ieders narigt.

Accordeert met de voorfz. Refolutien,

De Gecommitteerde Raaden ingevolge en ter voldoeninge aan U Edele Groot Mogende Refolutie van den 13 April iongstleeden geëxamineert hebbende eene Misfive door de eerfte en andere Raaden van de Kamer van Jufiitie van Vianen en Ameyde op den 9 daar bevoo» rens uit Vianen aan ü Edele Groot Mogende gefchreeven; hebben bevonden , dat dezelve in fubflantie daar by voordragen, dat ter geleegendheid van de onlangs ontflaane tumultueufe beweegingen, zoo onder de jurisdictie van gemelde Kamer, als in den Lande van Arkel met de daar op gevolgde procedures Ratione Officii tegens verfcheide Ingezeetenen van de beide voorfchreeve diftricten geëntameert, aan gemelde Raaden waren voorgekomen twee diverfe bedenkingen , daar op hoofdzaakelyk neerkomende* I. Of het niet in het geval, dat 'er tegen de Ingezeetenen van de Landen van Vianen en van Arkel door den in elk Diflridl competente crimineele Regter eenig Bannisfement wierd verkend, aan de gebannenen zeer gemakkeiyk zoude vallen, de Juftitie, immers voor een groot gedeelte te illudeeren en kragteloos te maken, daar dezelve zig quafi wel onthoudende van de geinterdiceerde grond , nogtans hun verblyf ongemoeit zouden kunnen nemen op een plaats zoodanig gelegen, dat de gebannenen zomtyds met een enkelden flap hun voorig verblyf en woning zouden kunnen be;eiken van welke bedenking de affirmative by de voorfchreeve Misfive verder eenigzins werd geadftrueert.

En 2. hoedanig de meergemelde Raaden zouden dienen te refolveeren ingevalle een gebanne! uit de Provincie van Holland gevonden en geXXVUI. deel, N per*

Sluiten