Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïgo jan. ZAAKEN VAN 1786.

vengemelde Hendrik Nieuwland vragen dorst, wat zyt gy Prins of Staats? en zulks met dit gevolg, dat wanneer de zoo evengemelde Hendrik Nieuwland daar op antwoordde, dat hy zulks niet wist, de gemelde Ary Hoogwerf hem bedreigde met de klomp de harsfens in te flaan, zoo dat de nu al te meermalen gemelden Hendrik Nieuwland genoodzaakt was dat alles met de Rotting van den Schout, welke aldaar in de hoek van de Kamer ftond, af te weeren.

Hier by nu liet men het nog niet, maar dezelve Ary Hoogwerf, en zyne mede gevangene Barend Hoogwerf, mitsgaders nog eene Gerrit Vermeer, Symon Plasje, Joris Pieterfe Schouten , Pieter de Langen, W. E. Poldervaart en Cryn Daalman, vonden al verder goed, om met vloeken en fchreeuwen, laten zy 'er maar uitkomen , die Donderfe Patriotten of Staat sluiden, wy zullen haar dood flaan ; en onder het gefcbreeuw van Oranje boven, en wy zyn by Do.. en L.. Prinsluiden, komt 'er maar uit, Schout en Gerechte ingelloten te houden , zoo dat de Schout genoodzaakt was de Bode om den Sergeant Leendert Touw tot adfiftentie af te zenden.

Op die wyze voortgaande, en onder het geftadig geroep van Orange boven, zag men 6 k 8 jongens, waar onder, volgens het getuigenis van den Schout en Leendert Touw, ook Jacobus Vermeer, Stiefzoon van den bovengemelden Ary Hoogwerf, met Oranje of geele Linten op hunne hoeden loopen , terwyl, ingevolge het geene daar van verteld word, Barend Hoogwerf aan die jongens eenig geld belooft zoude hebben, om alzoo op de Recht-Kamer voor by den Schout te gaan, gïlvk zy dan ook alzo verciert in de deur van de Recht-Kamer kwamen ftaan, en hutane hoeden op de Recht-Kamer wierpen, alles met geen ander oogmerk , zoo als de informatien luiden, dan om daar door het Gerecht te trotfeeren.

ïn-

Sluiten