Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april» STAAT EN OORLOG. 1786. 175

van 1Ö72 als nog effect hadde, of behoorde te hebben, de Vrouwe Gouvernante en Zyn Hoogheid als dan aan dat goedvinden van hun: EL Groot Mog. niet zoude hebben kunnen voldoen; nademaal hen ftellen van die ordres als dan niet van Zyne Hoogheid, maar van Gecommitteerde Raaden, zoude afgehangen hebben. —

„ Dat dan , in die en foortgelyke gevallen Gecommitteerde Raaden , in het voeren van dat Commando, door hun Ed. Groot Mogende, geduurende eenige tyd, zouden zyn gefuspendeert geworden , zonder deswegens eenige kennis van hoogst dezelve te hebben bekomen; waar door een imperium in imperio zouzoude zyn gebooren , en tevens geen geringe vermindering aan het gezag van Gecommitteerde Raaden zoude toegebragt geworden zyn. Wordende dit Argument nog verfterkc, door de tegenftelling van het gebeurde by eene foortgelyke geleegendheid, wanneer men namemlyk het gebeurde op den 26 Oitober 1763, met het gebeurde in de jaaren 1754, 1779 en 1784, : vergelykt: in welk jaar 1703, ge.

ƒ duurende de minderjaarigheid van

den tegenwoordigen Stadhouder, het ftellen van gelyke ordres aan Gecommitteerde Raaden, die toen, volgens Refolutie van 10 February 1752, het Commando voerden, gedemandeert wierd. ■ r i. Uit de Refolutie van 27 February 17391 genomen ter geleegendheid van het toezenden van drie Re-

Sluiten