Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

830 may i ZAAKEN VAN 1786.

lyke belangen, en voor de geëtnblisfeerde proportie onder de, Deelgenoten. ——• Dat men hetzelve moet zeggen van den Eisch van Retouren, in welk Befogne tot heden niet meer dan twee Leeden uit de Kamer Amfterdam, één uit Zeeland, één uit het Zuider- en één uit het Noorder-Quartier cornpareeren, re weetsn alternative van Delft en Hoorn , en van Rotterdam en Enkhuizen. En dat ten aanzien van den Handel, we), ke in het Jaar 1755 by de Compagnie bellooten is direct op China te hervatten , in dien tyd wel geprjetendeerd is , onder voorwendzel van meerdere fecretesfe, die daartoe zou vereischt worden , denzelven alleen te trekken nan de directie van de Kamer Amfterdam; dog dat de Kamer van deeze Provintie toen heeft aangetoond de noodzakelykheid , en ook heeft geobtineerd, dat één Lid uit den haaren in die directie is roege-

voegd. Dat men vervolgers niet anders behoeft

te doen , dan met deeze principes in vergelyking te brengen het nieuw zoogenaamd Plan van redres, door vier Provintien ter Generaliteit gearrefteerd den 17 February 1786, wanneer aanftonds in het oog zal loopen de hemelsbreede afwyking van den waren grendflag der Vereeniging van de Maatfchappy , welke eeniglyk beftaat in de permanente evenredigheid in het Bewind, en het toezigt der Deelgenooten op alles, wat in het zelve gebeürr. —- Dat, om niet alles aantehaalen, 'c welk door Bewindhebberen der Kamer Zeeland , in hunne onderfcheiden Addresfen , zoo aan Hun Hoog Mog» als aan de Heeren Staaten deezer Provintie , is aangevoerd tot betoog van het onvoegzame der geprojecteerde redresfen , Hun Ed. Mog. zig thans alleen zullen bepaalen op deeze twee poincten van het voornoemde Plan van redres: voor eerst, de vermeerdering van 't getal der Bewindhebberen , zoo in de Kamer Amfterdam zelve, als in de Commisfien wegens die Kamer tot de gemeenfchappelyke Btfognes van de Compagnie moetende geftrekt worden: ten tweeden, op het werk dat am de nieuw aan te ftellen Heeren particulier zoude moeten worden gedemandeerd. Dat belangende het eerfte , de vermeerdering van 't getal in de Kamer zelve, zulks reeds direct aanloopt tegen het

Oc-

Sluiten