Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG. f9

denen, tot der Lande Welftand, nodig hadden geoordeeld, en waar van de nuttigheid nopens de Materie van Muiterye, Seditie enz, reeds in den Jaare 1590 by experientie aan UEo. Groot Mog. was gebleek en, by Onze tegenwoordige InftrucYie ten fterkfte geinhsereerd en bevestigd is geworden.

En welke zou tog anders de reden kunnen geweest zyn van de verfchikking of Combina~ tie der gemelde Articulen?

Het Hof, fchoon het 'er juist niet ftellmg voor uitkomt, (waar van de reden niet moeilyk valt te gisfen) fchynt te willen conjeftureeren, als of dat een gevolg zou kunnen zyn geweest van het Placaat van 15 September 1677, contineerende het zoo dikwyls ingeroepene Declaratoir van der Ingezetenen in disput abel regt; welk Declaratoir Hun Ed. Mog. almede onder de Ciasfe van de Privilegiën de Non Evocando geran geert hebben; maar quo jure, of quo colore zulk eene gisfing door of van wegens het Hof van Holland kan geopperd worden, dat zedert het emaneeren van 't voorfz. Placaat zo dikwyl tegens de Steden gefustineerd heeft, dat by het zelve Placaat niets nieuws was geftatueerd , min nog eenige derogatie gedaan was aan hunne gefustineerde privarive Judicature met betrekking tot de cas Royaux, ja op den 7 Febr. 1729 met zo veele woorden aan UEd. Groot Mog. gefchreeven heeft: „ Regtens „ te zyn, dat in de concesfie van alle de Pri„ vilegien,hoe Algemeen die ook zyn, ,, altoos worden geöor deelt tacite uitgeflooten zyn „ die zaken, welke immediatelyk de „ Hoogheid van den Pkibce of Ge,, ver van zodanige privilegiën ,, raken; waar onder de zaken van Majes* ,, teit, althans geene van de minst voornaame

uitmaken," zullen Wy lievsr aan UEd. Gr. Mog. btöordeeling overlaten, dan Ons daar F 5 over

Sluiten