Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

july, STAAT EN OORLOG. 1780. 261

den verftaan worden, zig van haar kant eenigzins verder te verbinden , ^nn reeds op den 20 Maart jongstleden gefchied is. Op deeze wyze en onder deeze bepalingen worden , onzes bedunkens, alle bedenkingen uit den weg geruimd: hierdoor word de Raad verzekerd, dat de Buraery denzelven binnen tyde geene beëdiging van het nieuw Reglement zal vergen , en de inwilliging van des Voiks gedeclareerd verlangen, in deeze, kan wel ligt eene overl'choone gelegenheid geven, om op éénmaal de fubfilierende verwydering voor altyd uit den weg te ruimen ; dit, zoo veel in ons was, te bewerken, hebben wy (leeds welmenende bedoeld; daar heen hebben alle onze wenfch^n en pogingen , openlyk en onder de hand, zig altyd uitgeftrekt, (het welk de tvd nog wel eens openbaren zal,) met 'behoud nograns van dat aangenomen fyltema , waarin wy dagelyks meer en meer worden bevestigd; jal daartoe hebben wy te meermaalen de yverigfte inftantien gedaan i zoo by den Raad als by de Bargery, dog a'les tot hiertoe zonder eenig gewenscht effed. Alle refl,"étien, welke mogelyk by gisfing over eeze ongelukkige dispofitie zouden kunnen gemaakt worden, willen wy fefst met Itilzwya n voor. y,aan; het is, vooral thans, geen tyd om aai.leiiing te geven tot nieuwe verbittering, de omftaodigheJen, waarin wy ons zedert de inlevering van der Burgeren ia:;:!!; adres bevinden, zyn uitermaten critiek; de zaak, waarover wy dehbereeren, kan uit dien hoofde de allergedugtffce gevolgen hebben. Wy hebben geen den minden lust nog oogmerk, om eenjge lesfen aan onze M de-Raden voor te fchryven, en bitteren eeniglyk onze gï agten te uiten , het welk , zoo wy meenen, ons d. >or nie. maud met grond kan worden misduid ; maar laren wy nogtans, met al dien aandrang, welke het gewigr der zaak vordert, Uw Ed. G>. Achtb. mogen verzoeken, ja! mogen bidden, dat dezejve, ter liefde van het welzyn en de rust van deeze Stad en Burgery, waarvan mitfchien de rust der geheele Republiek kan afhangen, in deeze toch alle mogelyke faciliteit gelieven te gebruiken ; dit zal srotelyks ftrekken tot vervulling van onze vutigfte wenfchen, en tot voorkoming van zulke R 3 ge-

Sluiten