Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aug. STAAT en OORLOG. 17 6. ï37

lyke beloften zoude prss eren, vond zig daar in wederom te leur gelteld, luperfedeerde tot den 13 Ju y dezes Jaars, hebb-n e inmiddels de gezworen Gemeente, daar op den 2 Mey dezes Jaars door her ov.riyden van dtn Heere r. a. wynpn, eene tweede vacature van een Scnepen en Raadsphatfe ontfta-m w>s, i\a by R. que;te de dato 8 Mey 1786 by de Heeren Staaten dezer Provintie geaddre&feerr, en ver?ogt, om den H r Sta houder te gezinnen ot de fupplejie dier Vacaturesdoch aaü welk verzoek Haar E t, Mog, niet hebben gèlieven te voldoen.

D: gezworen Gemeente en goede Burgerye deter S n, in aaume'kng nemende het nadeel en de Regeringloosheid, die de S ad reeds lang door he' raöehrtaan dez r Vacatures, en ae ablèntie van eenige M ïiftraaM Leden geleden bad, vond goei, en belloot op den 1» J my dezes Jaars, zig per Misfive by den H-r S adh uider ie vervoegen, en dmzelven re injung-ren dat zoo de Heer Stadhouler de vacerende plaatzen in de Magiftraat niet uiterlyk voor het einiig?n van die zelve maand Juny tner gcqualificeerde Perzoonen fuppleer ie en dien peremptoiren, en ten allen overvloede geftel en tyd riet respicieerde, de gezworen Gemeente en Burgerye sis dan zoodanige Conftitutioneele middelen zouden in 't werk Hellen, als de wetten van onze Stad en Gewest aaü de hand zouden geeven. Dezen peremptoiren tyd wederom verlopen zyn ie, en de Heer Sta lhouder nog aan den letter van onze wettige Stads Reglementen van de Jaaren i7G8*en 1711, waarin uitdrukkelyk gemeld word, „ aat de vaceren ie Sciepen en ,, Raadsplaatzen binnen den tyd van één maand moe,, ten vervuld zyn met geqmlifkeerde Perzoonen;" en san welkers inhoud de Heer Stadhouder zig immers ze fs verbonden wil rekenen, aangezien het Regeerin»s«l Reglement van het 1750, pag. 30, dicteert, ,°, dat da „ Heer Stadhouder in het vervullen der vacerende Sche,, pen en Raadsplaatzen zig zal binden aan onze Lands „ en Stads Rechten en Privilegiën;" nog aan dei peremptoiren e;i ten allen overvloede gefteiden tyd voldoende; maar de S ad en Burgerye aan eene volllrekte regeeringioosheid overlaatende j eu nog ten overvloede, - 5 toen

Sluiten