Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sept. STAAT EN OORLOG. 1786. 295

bloeds, al was het ten koste van het gantfche Vaderland, door te zetten, of ons voor altoos tot zwvgen te brengen: en hier toe, terwvlroen zig perfoonlyk veilig ftelde, den arm der Militie, gevoed met Bloed en Zweet ook van on.ze Burgeren, gefchikc ter bewaaring en behoud van Vryheid en Vaderland, oogenblikkelyk zonder eenige minnelyke wegen te hebben beproeft, te gebruiken.

Om deze redenen voerde men uit dien hoofde van eene zogenoemde Staats-Refolu'ie, die zoo klaar als de dag, immers in ons Quartier, op de fchreeuwenfte illegaalfte wys genomen is, terwyl de Meerderheid der Steden en onderfcbeide Ridders daar tegen protefteerden, en dus ten minfte de Stemmen {laakten; eene Refolutie, om welke meer dan twintig Staatsleden declareerende, dat men tegens geweld geen redenen moest gebruiken, de Staats• Vergadering verlaaten hebben:

Om deeze reedenen voerde men een meenigte Krygsvoik tegens ons aan, niet naar gewoonte gewapend, maar voorzien met het gruwzaamst Oorlogstuig, als tegen de wreedfte buitenlandfche Vyanden; Bomben, Mortieren , Haubitfers, en allerley zwaar Gefchut, waren de middelen, door eenige Staatsleden gezonden, niet om ons te overtuigen, maar om onze Huizen te verpletteren , onze Bezittingen te vernielen, ons, onze Echtgenooten en Kinderen te doen omkomen , of onze Vryheid en Voorrechten voor eeuwig aan willekeurige banden te leggen; niet volgens het gewoone Oorloes gebruik zouden wy, en veoral ook niet onze Bondgenoten behandeld worden, maar volgens een StaatsManifest, of door het Oorlogsgetuig fheuvelen, of op andere wyzen zonder uitltel geftraft worden.

En wie zocht men op zoo eene fchnkverwekkende wyze te vernielen ? de beste, de voornaamfte. de meestgegoede Burgers van Steden van een T 4 Vry

Sluiten