Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nov. STAAT EN OORLOG. 1786. 25

en Privilegiën, welken hen op eene wettige wyze zyn competeerende.

(Onder ftond,)

't Welk doende Sec

(Was geteekend,) enz.

Aan de Edele Groot Mog. Heeren Staaten van Holland en West* Vriesland.

Geeven met behoorlyken eerbied te kennen de Oodergeteekendeti Burgers en Inwooners van de Dorpe van Üud-Beyerland.

Dat Zy ieden, wel verre van onverfchillig of ondankbaar te zyn nopeDs de LandsvaderJyke zorge van O Edele Groot Mog., integendeel niet willen nog mogen afzyn aan hunne duure verpligtinge te voldoen, en alzoo opentlyk en voor het oog van een alzienend uod, en voor het oog van de geheele Natie te betuigen de verknogtheid en de levendigfte gevoelens van dankbare erkentenisfe, waarmeede zy aan Uw Edele Groot Mog. verbonden zyn1, wegens Hoogstderzelver Vaderland- en Vryheidlievende pogingen ter behoud van 's Volks Vryheeden en Voorregten.

t?.„ yZ°.Sdenyk Jüe?enl, die cordate Refolu. tien welke Uw Edele Groot Mog. zoo met opzigte op de Militie, welke door de In°ezetenen van deze Provintie onderhouden werden, als voornamentlyk ten aanzien van den a ^P'tein-Generaal , in de ongelukkige omstandigheden van zaaken, welken zeederc eenigen tyd binnen deze Republiek hebben plaats gehad, hebben gelieven te neemen.

Dat, hoe zeer het fchynt dat deze allezints pryzenswaardige befluiten van Uw Edele B 5 Groot

Sluiten