Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i)Ec. STAAT EN OORLOG, i4f

ZfJ" u"Ielvet verm°gen is, aan te wenden, om gelegenheid te geeven , dat de Conferentie" vaï Gecommitteerden tot het werk der Mediatie bv praferenue in de Stad van Utrecht, als daar'toe buiten alle tegenfpraak, en naar den aart der zaV. ke, en volgens het interest van de partyen, in dee.

^"Siï^.»?' teD ^'Wkunïen

t»??1**1'1* Telke-* en meer ant3ere redenen, Wv IZT Va" ^egnp zyn» dat de <itual'e der Stad USrh? f°r /më, zm beho°™ te worden ingericht, dat dezelve tot vrye deliberatien gefchikt bevonden wierd; mitsgaders dat aan de Leden vaR Staa , en alle anderen, vry acces tot, en reces ui? dezelve wierae bezorgd, en daar toe de nodige mid. delen wierden daargefteld. 6

Terwyl wy, om (voor zoo veel in Ons vermo. geni iO mede te werken tot het herftel der trar,.

Setr^daPde He,e ^ Achtb"

Keren dat de Heeren Staaten ons op het fterkfte

betmgd en verzekerd hebben, geene middelen van

LTr°w ÜCrecht te «uil»» eSSriff

ren, en dat Wy diergelyke affirmative aan öond. genooteu gedaan, van zoo veel kracht en waarde confidereeren dat Wy Uw Edele Groot S b! desweegeos wel durven guarandeeren

Eindelyk verzoeken Wy Uw Edele Groot Achtb . om, zoo fpoeaig mogeiyk, zich op dit een en ander te explicecren , ten einde als dan hoe eerder hoe beter eenige Leden, zoo uit de Kcgeering va£ deeze als van de andere Provmtien , tot de ge° melde Commisfie zouden kunnen worden benoemd.

Waar mede &c.

K 2 Cof$.

Sluiten