Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i64 dec. ZAAKEN VAN 178&

der Vroedfchap over de Elckt-ie van Zyne Hoogheid de tusfchenkomst van den Souverain noodzakelyk maakt, maar alleen de questie over de form en het fatzoen der Nominatie» , in welk oordeel onze Mederaden die nu op nieuws hunne byzondere Misfive gefchreeveo hebben, — volkomen hebben berust

Het was nu alzoo, dat deze onze Mederaden het fatfoen of de form dier Nomina^ tien des tyds quaeftieus geliefden te maken, zoo met opzigt tot het getal der Perfoonen die op de Nominatie moeten gebragt worden , als met opzigt tot den tyd van dienst voor Scheepenen.

Dog het is daarentegen ook nu alzoo, dat 'er in het prefente geval geen verfchil kan zyn over de form of het fatzoen der N«minatie voor de thans vaceerende Scheepensplaats flegts een Nominatie van een dubbel, tal gequalificeerde Perzoonen behoord te zyn, en dat de Suppleetie op geen andere voet zyn kan, als voor den tyd die de Overleedene zoo hy in 't leven gebleeven ware , zoude hebben gefungeert ; welk een en an. der by de Privilegiën zoo diftinct en perem» toir is uitgemaakt, dat deswegens by geen der Leden onzer Vergadering eenigen rvvyfel veel min de fchyn van queftie vallen kan.

En overzulks zoo fpreekt bet dan van zei. ve , dat 'er geen termini habiles zyn, zelfs niet na den geest der Refolutie van ai April of het Staats-Rapport van den 8 daar te vooren, cm in deeze — in cas fubyeSl, daar geen queftie over de form of fatzoen der Nominatie is of vallen kan , by zoodanige Refolutie , die op die gronden genomen is , te petfifteeren, en mitsdien van de gewone en by de Privilegiën voorfchreeVe wyze van het maken eener Nominatie voor de vaceerende Seheepensplaats af te gaan. —— Maar integendeel, dat de Refolutie van 21 April zei-

ve,

Sluiten