Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

334 JAN. ZAAKEN VAN 1787.

titieerd, zoo vertrouwen Wy ook , dat Hoogstdezelve zig wel overtuigd zullen houden , dat de aanfchaffing van ligte Troupes ten tyde dat dezelve zyn aangenomen, volftrekt noodzakelyk was , om de Republicq in eenig postuur te kunnen brengen, en dat mitsdien geene der Bondgenooten zig zal willen blyven onttrekken , om met egaale fchouderen te helpen dragen alle de lasten, die zoo wel daar uit als uit hoofde van het definitive Tradtaat, op naam en ter beveiliging van het gantfche Bondgenootfchap te Fontainebleau geflooten, zouden mogen profluëeien. Verder vertrouwen Wy, dat U Hoog Mog. de hooge Bondgenooten tenens zullen gelieven aan te manen, om geduurende den Jaare 1787 te continueeren in de be* taling der Militie, en van de andere posten gerepartitieerd op den Ordinaris Staat van Oorlog, die voor den Jaare 1785 was geformeert , en die naderhand ook voor dee» zen Jaare 1786 is gecontinueert.

Terwyl deeze Extraordinaris Staat, in die voegen zynde gegouteert met opzigt tot den 2 en 3 Extraordinaris Staat van Oorlog voor den Jaare 1785, alleenlyk overblyft, dat na bekome opgave van de daar op betaalde gelden , ingevolge onze Misfive van den 21 December 1785, een behoorlyke liquidatie worde geformeert, en de gedaane uitfchot» ten door de refpective Provinciën onderling vereffend.

Voorts hopen Wy, dat Wy tydig, immers voor het aflopen van het aanöaande [aar, zullen mogen worden in ftaat gefield tot het formeeren van een behoorlyken nieuwen Ordinaris Staat van Oorlog, waar toe echter vooraf, zoo als aan U Hoog Mog. bekend is, door de hooge Bondgenoten nog veele difnculteiten zullen moeten worden uit den weg geruimd» en onder anderen vastge-

fteld,

Sluiten