Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feb. STAAT EN OORLOG, 1787. 337

Mog. Gecommitteerde Raden, in dato den 5 dezer, per expreslè Bode is toegezonden, ten geleide van de nevensgaande Rukken ? welke wy , uit hoofden dat dezelve alle de crigineele fchynen te zyn, en eigentlyk aan U Edele Groot Mog. ingericht waren, de vryheid genomen hebben, hierby te voegen , gelyk wy ook tevens de eer zullen hebben, op het een en ander by dezen aan U Ed. Mog. te refcribeeren :

Dat het ons ten hoogden verbaast en verontwaardigt, dat men by aanhoudenbeid U Edele Gr. Mog. durft lastig vallen, met- zulke voor U Edele .Groot Mog. zoo onbefcheide als voor ons lEefive misfives , gelyk die zyn van A. Rauws en J, L> Nokt, en A. van Baak, waardoor zy U Edele Gr« Mog. in het denkbeeld tragten te brengen , niet alleen als of deze Stad en Burgery door ons in de verregaandde wanorde gebragt was , maar zelfs, als of wy een gezag oefenden, dat zig verre buiten de grenzen eener Stedelyke Regeering uitdrekte , en het welk wy enkel door onbillyke bedreigingen en drafoefFeningen poogden te doen eerbiedigen , daar wy intusfchen te Wel de nodige diftinétie tusfchen de zaken, welke tot het Judicium van U Edele Groot Mog , en tusfchen die, welke alleen toe de btöordetling der Stedelyke Regeering behoren, kennen en doen plaats grypen , dan dat U Edele Groot Mog. zouden behoeven bedugt te zyt,, dat door ons of met onze voorkennis binnen deze Stad ietwes verrigt is, of verrigt zoude worden , waardoor het Provintiaal gezag ofte de deliberatien van U Edele Groot Mog- eemgzints zouden gelaïdeeré of geturbeerd worden.

Immers Edele Groot Mog. Heeren ! hoe zoude men ons van zoodanige fchending van het gezag der Heeren Staten dezer Provintie met eenige waarfchyniyüieid kuDnen verdenken, ten zy men ons tevens als zoo onbezonnen belchouwde , dat wy voor en tegen ons eigen belang te gelyker tyd handelen zouden, daar wy tog als van ouds, voor en na hei Verbond der Unie. te regt een integreerend

XX&Vl. ueel. Y Lid

Sluiten