Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waart. STAAT EN OORLOG. 1787. 271

Metelerkamp, Raad in de Vroedfchap der Stad Gouda, Diderik van Horbag, Raad in de Vroedfchap eis Elefteur der Stad Schoonhoven , Mn Rutgerus Paladanus, burgemeester en Raad oer Ssad Alkmaar, en Mr, A'bul van der Willige, Raad in de Vroedfchap der Stad Erkhuizen; dan dat, vermits de Meerderheid der Leden , in weerwil van de ernftigfte gedane waarfchouwi> g , dat het vervullen van de Comnaisfie op oie wyze , gelyk ten deze nu gedaan is, bewyzen zou inhouden van eene begeerte om dezelve- van 't begin af onnut te maken, ever wel geweigerd, heeft om van haar fentiment m 't minne af te gaan, zy Heeren Geoepu eerden dus , om zich nier verantwoordelyfc te Rellen voor cie nevotgen , die uit ceze waarfchynelyke verydeling der hoop van de gehele Natie te duchten zyn , zich verplichthadden gevonden, van dit hun iaitimenr by provifie in de Notulen te doen blyken, en voorts aan ae Heeren hunne Principaalen, wien zy wisten de*,e zaak ten uiterfte ter harte te gaan , te refèrveeren bet doen van zodanige Aanteekening en Demarche, als dezelve zouden oordeelen , ten deze meest gepast en efficacieus te wezen.

De Heeren van de Ridderfehap en Edelen, als mtede de Heeren Gedeputeerden der Stad Delft, de Meerderheid der Heeren Gedeputeerden van Amfterdam, de Heeren Gedeputeerden der Steden Rotterdam, Godnchem, Brielle, Hoorn, Enkhuyzen, haam en Medemblik , hebben het doen van een Contra-Declaratoir tegen het voorfz. Declaratoir gereferveert.

LXXI.

Sluiten