Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aöo mey. ZAAKEN VAN 1787.

aangevallen door Troupes van het gemene Bondgenootfchap niet alleen , maar ook door de zodanigen welke in particulieren Eed en Dienst vao U Edele Groot Mog. itaan ; en laten U Edele Groot Mog. gaarne zelfs oordelen, waarvoor of Wy dit by voortduringe te houden hebben.

Dan het ftaat noch aan U Edele Groot Mog. om een einde van alle deze beroeringen te maken, waartoe van Onze zy de nimmer de geringde aanleidinge gegeven is; het hangt van U Edele Groot Mogende af, den band der Unie nog te bewaren , waarby Onze Heeren Staten altyd getrouwelyk gebleven zyn, en nog fteeds wenschten te volhafden ; het uitbarften van eenen volkomen Inlandfchen Oorlog , waarvan nu reeds de beginzelen zich hebben geopenbaard, kan nog door U Edele Groot Mog. worden voorgekomen en het lieve Vaderland voor deszelfs totalen ondergang worden bewaard, _

En Wy hopen nog dat U Edele Groot Mog» zo op de inftantien van Onze Heeren Staten by de naastvorige Misfive gedaan, als op deze Onze naderen aandrang reguard zullen gelieven te nemen , en niet langer aanleiding geven om Burgers tegen Burgers, Militie tegens Militie in het harnas te jagen, waarvan Wy Ons verzekerd houden, dat de gehele Natie , en de Nakomelingfchap (mdien zy dit goede Land nog bewonen) Ons onfchuldig zal moeten houden»

Dit alles kan worden geëffectueerd; wanneer U Edele Groot Mog. tot de gehoudenheid aan de Unie zullen gelieven wedertekeren, door hec geleden ongelyk ter liefde van het Vaderland te repareren, Derzelver Troupes en gewapende Burgers terug te ontbieden, en het wederkeren te beletten, en ook 7 ver-

Sluiten