Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

554 Redevoering

tc wekken, en aan te moedigen? Haare en myne belangens te vereenigen ? in één woord: my, voor het aan gezichte des Volks, te zegenen met de zegeningen van Gerizim?

En Gy, Geneeskundige Mannen/ Gy, die dagelykfch de verwoestingen der natuurlyke Kinderziekte voor oogen hebt; hoe zoude ik niet overtuigd zyn van Uwe toegenegenheid? Maar dat ik U eenen trouwen raad mogen geeven/ Laaten de Voorzichtigheid, by de inëntinge zelve, en de Oplettendheid, geduurende den loop der ziekte, U altoos verzeilen / O / dat die woorden, die wy onlangs, uit den mond van eenen Uwer voornaamfte Leden, hebben hooren vloeien, naamlyk: dat de armfte flaaf even veel recht op %yn hart heeft, als de rykfte man, die er leeft, (*) Uwer aller Zinfpreuke mogen zyn/ Want ik moet het U herrinneren, of fchoon Gy het allen weet, fdat de geringfte flaaf, dien Gy zoudt hebben ingeënt, en naderhand verwaarloosd, om U, vermaaks-halve, te gaan vervoegen by eenen Uwer

goe-

(*) Eerfte Deel der Verhandelingen van'c Batariaafch jDenootfshap , pag. 8a,

Sluiten