Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 67 )

met de gewaande Formulieren, welken hy be* öogd, is zodanig buiten den haak, dat men of onwetende, of onregtzinnig moet weezen, om zulk eene vergelykinge te maaken, Hy heeft zig ook wel gewagt van een eenige van die gewaande Formulieren te vertonen; en hy doet voorzigtig. Elk een zou een onderfcheid zien als tuflehen dag en nagt. Hy wagt zig ook wel om wegens die gewaande Formulieren van eenen Eed te reppen.

V. Al het gene wy tot nog toe, uit onzen Schryver hebben aangehaald, bewyst mets ' voor de gewaande regtmatigheid van het Formulier , en deszelfs Eed. Hy fchynt wat nader te komen, met van bladz. J|, af voor te geven, dat de agterdogt van kwaade Leer in de Janfeniften, zoo als hy zig uitdrukt, het Formulier en deszelfs Eed noodzaakelyk en regtmatig maakten. Hier vergeet hy wat hy bladz, 7. had willen geloven, en het gene hy bladz. 10. wel had willen toeftemmen: Dat wy metalie opregtigheit de V. Stellingen, die aan Janfenius worden toegefchreven verwerpen.... Dap wy ze in den zelfden zin veröordeelen , waar in ze van den Paus en Kerk veroordeeld zyn... Dog laaten wy nog verder gaan , en onderftellen, voege hy'erby, dat gy alle, niemand uitgezonden, met de gemoedelykfte opregtheid te werk., gaat f en aldus de V. Stellingen in haren eigen en na* tuurlyken zin vervloekt. Dus moet hy gevolglyk yaftellen, dat wy dan aan geen der Ketteryen, die in die Stellingen bevat zyn, phgug zyn, Maar als men eens heeft vaftgefteld dat iemand niet pligtig is, dan kan men , dan moef men hem niet'verdenken, of verdagt houden, Zie daar de agterdogt, uit zyne eigene toe-

ie gewaandeagterdogt, Die rggts matig hel Formulier en deszelfs Eeq list»

Sluiten