Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Il6 PROEVE OVER DE

twintig Ecuwen opgetimmerd, en door deze ontzag- en eerbied inboezemenden Ouderdom, de belangneming van den onderzoekenden Mensch en Wysgeer, allezins waardig. Wy-zyn, wel is waar, niet genoeg gevat op de Historie der Lotgevallen dezer Konst, zedert het Tydvak van Catharina deMedicis, toen dezelve in gantsch dit Wacrelddeel, aan de Eurcpifche Hoven, en byzonder, aan het ter dier tyd reeds den toon gevende Hof van Franhyk, nog in een aanzien zonder voorbeeld was; Gebrek aan licht hierin, belet ons, om uit omHandigheden te kunnen redeneren; Maar daar komen my gronden genoeg voor den geest, om dit Verfchynzel, van het zoo Ipoedige en diepe verval der Astrologie, zedert die dagen, tot heden toe, daarmede te kunnen oplqsien.

S 120.

Vooreerst, heeft de Sterren-Voorzegkunde, ten opzichte van hare Beöeifenaars, met verfcheiden andere Wetenfchappcn, door alle tyden heen, een dreigenden gevaarlyk lot gemeen gehad. Hetzelve beftaat hierin: Wanneer eene Wetenfchap een Beroep word; Wanneer dezelve daarenboven in trek is, als eene algemeene behoefte; Wanneer 'er milde voordeden, gunden, aanzien en bevorderingen aan verknocht zyn; En vooral, wanneer de uitöeffening der zaak, daarenboven nog vatbaar is, cm 't werktuig te worden van arglist cn bedrog; Dan regent het in de Menfchelyke Maatfchappy gantfche fchaaren van lieden, die zich niet zoo zeer op de Wetenfchap

Sluiten