Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4<0

der gele^nhein" had , om zonder zelfs te fpreeken, de discourfen aan te hooren. Ik vond 'er eenige. b&dae de iicde.i, reueneerende over het werk van de;i \ reede, eti net teekenen der Pra?liminairen tusfen d'overige Oorlogende MogemtbAden , zonder dat wy 'er nog eerig andvr deel aan balden , dan 't sanneemen der aangeboden Wapenftilftand. Doch dewyl ik hun e< n vreemde ing toefchecn, btfpeurde ik , dat men ophield met fpreken , vermoedelvk om dar d'aanweczenden my mistrouwden. Ik nam des de gelegenheid waar , om ook een wooi d te zesgen , waar uit men ko:. opmaken dat ik een Perfoon was , voor wien m^n zonder fchroom zich kon uitlaten ; en zulks bragt ook ie weeg , dat elk wederom even vry prak , terwyl *it onder het roken van een pypje en het drinken van een flesje rooden baay , alles op myn gemak aanho-rde.

Verfchillende waren de denkingswyzen. Sommigen hadden liever gezien, dat de vreede nog wat uitgefteld wa*e geworden. Anderen in tegendeel waren 'er verheugd over. Allen ook erkenden dat de vreede best dient, wanneer men niet in 't geval is, yaft ki rgtÜadig te kunnen oorlogen. Voorts waren verre de meesten ook in bet denkbeeld , dat hoe zeer Vrankryk buigen ons de P teHminairen geteekend had , die Mogenthcid ech'er ïpiet voornee mens was , ons te veria, en • en

nim-

Sluiten