Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C7» )

vertreeding der oude Conftitutie, eene nieuwe Regeeringsform aanneemt, en die ingevoerd wordt, ten koste van goed, bloed en veele jaren Oorlogens , krygt de Staat eenen geweldigen fchok , waar door deszeifs innerlykfte en eelfte deelen ontrust worden: ja 'er behoord veel tyds, om alles wederom in order te brengen. Kortom, alle de raderwerken van het politiek Samenftel geraken uit den anderen, en fomtyds wordt 'er niet minder tyd en geweld gevorderd, om dezelve wederom in h unne gefchikte order te plaatzen.

De Noord-Americanen zyn nu onaf hanklyk, doch wat voeten zal het niet in de aarde hebben, om dertien groote Provintien te doen famenftemmen, op den duur. Zullen hunne leggingen, byzondere belangens, vcrfchillende denkbeelden van Godsdienst, niet groote hinderpaal en zyn? Het zou niet moeilyk vallen, (gelyk wy by nadere gelegenheid voornemens zyn ) op vry aanneemlyke gronden te betoogen, dat zy nimmer op den duur eensgezind kunnen blyven; dat'cr allengskens Provintien of Staaten van de opgerigte unie zullen afvallen, en dat zy veelligt t'eniger tyd met den anderen in verregaande onlusten zullen geraken. Dan, althans is 't niet moorlyk Conquesten te maken. Maar gefteld , zy wisten door goed overleg en bedaardheid, zich hunne onaf hanklykheid volleedig ten nutte te maken, 't geen ook waarfchynlyk is dat zy doen zullen, wat tyd zal 'er dan niet nodig zyn, om de fchaden door zo eenen harden en langdurigen Oorlog gelee-

Sluiten