Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 164)

een reeks van jaren zal ontnemen, om den Oorlog te kunnen voeren.

Wy bekennen het, fommigen en zelfs iö Staatkunde niet geheel onkundigen , zyn in het gevoelen , dat eene Natie , welke zyne verwagtingen uit den Ooriog te Teut gefteld ziet , op niets anders moet bedagt zyn , dan om dat gene weder te krygen , dat zy verloren heeft; terwyl hare tegenparty , aangemoedigd door deszeifs voorfpoed , nieuwe ontwerpen moet fmeden , om zich nog meer uit te breiden en machtiger te maken. Evenwel , zy die geroepen zyn om een Volk te regeeren , zullen omzichtig doen , deze ftellingc niet te onbepaald aan te nemen, en veel eer den yreede boven d' onzekeren oorlogskans te kiezen.

Engeland heeft zyne Colonien verloren, waar door het zelve tot den hoogften trap van macht geilegen was. Met behuip derzelve dorst het byna alles ondernemen , ja maakte misbruik van zyn vermogen. Smertelyk moet het zeker voor Groot - Brittannie zyn , die fterke ftut en fteun zyner macht verloren te hebben , en daar is geen twyffel aan , dat, de gelegenheid zich aanbiedende , hetzelve alle pogingen zal aanwenden, om die weder te bekomen. - Maar

wat

Sluiten