Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 383 )

In de eerfte pTastfe komt het ons voor', dat in 't algemeen het ftuk met een weinig te veel drift behandeld wordt, het welk ons doet fchromen , dat die eerfte iever , hoe zeer ook uit patriottismus voortkomende, gelenig zal verflauwen , en naar verloop van tyd alles wederom te niete zal loopen. Het is immers den aard van alle zelfs de beste driften , dat dezelve allengsken verdoven, en zulks wel om reden , dat alle de veerkrarten in eens binnen korten tyd hunne werking moetende doén , dezelve op den duur het niet kunnen goed maken. Zo is het ook met driftige verrigtingen gelegen. Alles laat zich in den beginne fraai voorftellen en aanzien , doch naderhand ziet men deze en gene inconvenisnten , die hoe gering ook dan altoos zwaarder voorkomen- Wy maken des geen zwarigheid alle onze brave landgenoten , die in fchutteryen verdeeld zich thans op den wapenhandel toeleggen , zo wel als die daar toe nog met lust mogen bezield worden , aan te raden , hun loflyk werk bedaard aan te leggen , cn liever langzaam doch beftendig voort te gaan, dan zich in 't geval te ftellen van naderhand te verflauwen , en al d'ecr en lof welke hen te recht toegezwaaid word , in een foort van befpotting te doen veranderen. Feftina lenta is ene fpreuk , welke zy in deze niet genoeg in agt kunnen nemen ; te meer , daar het niet aan bozen mangeld , die hen ge •

du-

Sluiten