Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*54 REIS DOOR DB

van de bewindhebbing te volvoeren. Zij wo» La Begorne, een oud Soldaat van de Maatfchappij der Indieën, een fchrander en werkwaaara man, in haar belang.

La Bigorne leerde in korten tijd de madecasiche taal, en verwierf door een oprecht en evenredig gedrag de genegenheid der Inwooneren. Het was aan zijne fzorgen en aan zijn vlijt» dat men de herftelling van den Koophandel verfchuldigd was. Onder [alle de lofrijke getuigenisfen, die algemeen aan zijne bewezene diesten gegeeven zijn, zullen wij dat van den Heer De Poivre, die in 1758 van het goede gedrag diens braaven Soidaats ooggetuigen was opgeven. Dees beroemde bewindhebber, wiens lof van geene vooringenomenheid of partijdigheid verdacht kan zijn, heeft dikwerf in mijn bijzijn dien man, wiens nagedagtenis door deze volken nog hoog gefchat word, geroemd. Het vermogen, dat hij op den geest dier Inwooneren verkreegen had, was minder het gevolg zijner welfprekenheid, dan dat van zijn goedaarüg character.

De redevoeringen welke La Bigorne in.de groote vergaderingen, palabres genaamd, tot die volken hield, waren bij die der Madecasfche rededaaren niet te vergelijken. De heer De Poivre, die verfcheidene dier palabres bijgewoond had, heeft mij dikwerf gezegd, dat de natuurlijke welfprekenheid der Madagascaren hem waarlijk verwonderd

Sluiten