Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OOSTINDIË N. ctiï

b ophouden en denzelven tot regen verdikken.

De Heer de Belcombe wees Benyouski de „ nadeelen van dien post aan. Hoewel zij on-

wederfpreeklijk waren, wilde Benyouski de„ zelve echter niet erkennen. Het was te ver-

geefsch dat men hem de onderfcheidene hol,, ten der bergen toonde, welker engten on„ mooglijk te befchermen waren: hij volhardde „ hardnekkiglijk in te geloven dat die post ,, minder voor aanranding bloot ftond, dan die

van Louisbourg. Hij wilde, dat eene kleene „ batterij, die hij de fterkte Augustijn noemde, „ en die op den kruin eens bergs, die den vorm ,, van een fuikerbrood had, gelegen was, zou „ dienen om zijne bezitting op zulk eene wijze „ te befchermen en te verdedigen, dat de vijan„ den, hoe hunne magt ook ware, dezelve niet' „ konden genaaken; ik klom op deeze fchoone „ fterkte, door middel van een ilegten trap, die „ honderd en vijftig treden hoog was \ de fterk-' ,, te beftaat uit een vierkant van vier rd

omringd door pallisfaden, die volmaakt'verrot „ waren ; vier driepohdèrs maakte het geduchte „ gefchut uit, het welk van den eenen kant de „ vaart van de rivier Linguebate moest be„ fchermen, en van den anderen de groote be,, zitting moest doen ontzien,, die hij zichvoor„ ftclde aan den voet dier fterkte op te rigten, ,, en aan welke hij reeds den naam Van Stad yan „ het Gezonde Dal had gegeVea.

© % * Da*

Sluiten