Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 128 )

geven en hunne eyverbeid daar door op te wekken. Dan zulien de andere ongelegenheden van zelfs yerdwyneo.

Even gelyk noch heden de boeren zyn , zo was voortyds de geheele Natie. Ieder oeffende voor zich zeiven allerlei Ambachten ; hy bouwdezyn eigen huis, maakte zyne eige kleederen , en voorzag in alle zyne behoeften , zo goed en kwaad hy kon." Maar, wyl ieder handwerk een zekeren tyd vordert om het te Jeeren , zo was , gelyk ligt te be • feffen is, hun arbeid noch kunftig, noch regelmatig , noch duurzaam. Thans begint hun werk niet geheel van fmaak ontbloot te zyn , doch 't is iets , dat zy van de vreemdelingen geleerd hebben.

De Rusfen zyn van ouds in 't bezit geweest van eene byzondere manier om juchtleer te beryden, doch behalve de loo3'aryen waren 'er geen Fabrieken aan 't Land eigen, voor Czaar Peter.l. die derwaards alle vreemde Ambachtslieden heenlokte. in 1775 telde men reeds in Rusland by de 500 Fabrieken van allerlei foort, en zeedert is hun getal noch merkelyk toegenomen. De GeweerFabrieken van Tula , beginnen in reputatie te komen. De linnen, wolle 'er zydcweveryen , werken veele Manufacturen! af, die juist niet zeer fraay maar echter bruikbaar zyn. De Kroon heeft zelfs een Laken Fabriek

Sluiten