Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 265 )

de invallen van Pyrrhus; na honderd vyftig iaren peoo loo d re ebben tegen de Equen , Fokken en Etrusken , na byna veertig jaren agter den anderen gtvogten te hebben tegen de Samniten, bereikte Rome nogthans altoos verdeeld, aitoos arm, het derde tydftip, 't welk wy gefteld hebSfn , namentlyk ; de ve overing van geheel Italië, «n deeeifte Punifche oorlog.

Wy bekennen bet, dit tydftip heeft iets verlokkende , en het fchynt als of men hetzelfde fo'mbre nie" meer ontdekt , in het tafereel der Roomfche gefchiedenis. De burger tweedrsg.en hou en dp; de luisterrykfte conqueste-n worden den prys der krygsverrigtingen, en Rome hegind zich te doen eerbiedigen , buiten de hmiten van Italië. Wan« neer men de fchryveren raadpleegt, zal men bevinden, dat dit tydftip 't geene geweest is, waar in de voorfpoed van de Repubiieq, de deugden nog niet verbasterd had. Romey volgens hen, was reeds magtig en nog niet bedorven; doch wy zyn verre van dat gevoelen asn te nemen, en zullen daarom pogen een nauwkeuriger denkbeeld te geven van de zeedekunde en degeiukftaat van hst Roomfche Volk.

Een "Volk is daarom niet gelukkig, omdat het van web dg leefd ; de Gothen e« Wenden leefden ook van weinig, maar echter gingen (f 4) zy

Sluiten