Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C "5 )

gelden heeft men gelegenheid, om zijne braafheid, zo grootsch, zo verheven, zo als in de gemelde voorbeelden, te laacen blijken ; dan , gelijk een ondeugend mensch geduurig middelen uitdenkt, om zijne booze oogmerken te bewerkstelligen en uittevoeren , even zo is ook een braaf mensCh in ft iat, om iers goeds, iets nuttigs te doen. Wij kunnen edel van ziel zijn \ en geheel niet in ftaat, om aan onze verlangens, zo als wij wel wensehtcn, te voldoen, "indien wij niet bedeeld zijn met de goederen des geluks, kunnen wij ze anderen niet uitdeden; wij kunnen, ons geheel leven door, niet geroepen zijn,om uitfteekende blijken onzer braafheid te bewijzen, of, zo wij 'er al toe geroepen worden, kan de uitvoering onze krachten te boven gaan. Maar als wij eene rechte bevatting hebben , van den plicht, ons door den Zaaligmaaker voorgefchreeven, om ons licht voor den menfchen te laaten fchijnen, op dat-zij onze goede werken zien ; dan is elk, bij zij, wie hij zij, in de gelegenheid om werkzaam braaf te kunnen zijn.

Men Helle zich de waereld voor, zoals zij is, en cc verplichtingen, die op ons, als menfchen, rusten: en ziedaar een ruim veld, om werkzaame braafheid te kunnen beoefenen;

Edelmoedigheid, troost, infpiaaken van hoop, kloekmoedigheid, bevrediging, voor» fpraak, raad, medelijden, en dergelijke deugden, zijn alle hulpmiddelen , waar door wij onze werkzaame braafneid kunnen doen blijken.

Indien wij werkzaam braaf in het gezellig leven zijn» dan zijn wij niet alleen oprcCiic» H 2

Sluiten