Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 135 >

Ongelukkig helaas! is het, dat deze misdaad die de grootfte belediging is, welke man of vrouw eikanderen kunnen aandoen , onder het tegenwoordig gedacht zoo zeer in zwang gaat, dat het voor fommigen zelf geene fchande meer fchijnt te zijn , zich daarop openlijk té beroemen.

Hoe zeer zijn wij ten dezen opzigte niet van onze voorvaders verbasterd , van welke de gefchiedfchrijvers verzekeren , dat zij in da ftriktfte kuisheid leefden, en dat de huwelijkstrouw onder hun zoo ongefchonden bewaard bleef, dat de voorbeelden van overfpel zeldzaam , ja zeer zeldzaam gevonden worden ( * ).

Wordt het huwelijk eens braven mans me» kinderen gezegend — hij draagt vooral zorg voor derzelver goede en deugdzame opvoeding , vormt hunne kneedbaare harten tot deugd, en onderwijst of laat hen onderwijze» in alle nodige wetenffchappen , zoo veel zijn vermogen en de middelen van zijn beftaan toelaten , ten einde zij opgewasfen zijnde hun eigen brood eten, en hunne medeburgers met tot last maar tot voordeel verftrekken mogen.

Hij leert hun alle burgerlijke en godsdienstige plichten , ten einde hen dus tot nuttige leden der maatfehappij opteleiden, en van zijn kant zoo veel mogelijk toetebrengen, om dezelven te doenftrekken tot nut en fieraad vaa hun vaderland.

Altijd behoudt hij in hunne tegenwoordigheid zijn vaderlijk gezag — gaat zijne kmde-

(') Ziet Cl;arakterkunde der Vadert. UefchiedeniJ j «. öeei, p. 62.

I 4

Sluiten