Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fterk is de verpligting welke hier toe op óns* rust ? Ziet daar het ander gedeelte, ö Kon ïi£ u den weg der deugd, in naarvolging van uwen Heer en Broeder, zo voordellen, dat gij 0p het krachtigde wierd aangefpoord dien te bewandelen , al wierd 'er maar één uwer door getroffen, dit ééne hart zou mij m het uur des doods troosten over mijnen arbeid onder de menfchen. ö Hoordet gij dan naar de item van uwe natuurgenooten, daar zij u toeroept: word deugdzaam, Kristen! volg uwen Voorganger, en gij zult gelukkig wezen- &

33- Wat het beftaan van jesus in zijn godsdiendig en zedelijk gedrag betreft, wij kunnen ons dit in alle opzichten geheel ter naarvolging voordellen , in zo verre als het voor ons, zondige menfchen, mooglijk is: en op den tijd, waar in wij thans leeven dë omdandigheden waar in' wij voor ons zelf' verkeeren , en dé betrekkingen waar in wij geplaatst zijn, toepaslijk zij: hier in kan ieder voor zich zelf bellisfen. Het geheele leven van jesus is een enkel voorbeeld , het welk door elk zijner naarvolgers , op zijné bijzondere omdandigheden , gemaklijk kan toegepast en beoefend worden. Ik zal u , ech* ter, hier omtrend eenige hoofdaanmefkirigen mededeelen; u, even als boven, eerst eenigen1 der voornaamde godsdienstpligten vooniraagen, en daar na de pligten der maatfchappij, of dezulken, wélken men gewóón is, zedelijk te noemen.

Onze kundigheden uit te breiden omtrèricf God , en het geen Hij van ons eischt, is' de eerde, is de voornaamde, pligt van jcdef' F % K-ri3w

Sluiten