Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ia8 )

„ mij, en het hart der weduwe deed ik vro „ lijk zingen " Maar, om waarlijk te helpen hen , die het noodig hebben en verdienen , moeten de handen ineen geflaag;en; dus zal de luiaart iafgeweerd , tot werk gewezen, en de noodlijdenden recht edelmoedig verzorgd worden.

Waar deeze fchikkingen tot Hand komen, daar is de grond tot werkzaamheid bereid.

Wil men nu vlijt en ijver verder aanmoe. digen en onderhouden , zo zorge men :

d Dat werkzaamheid, zo veel mogelijk, aangenaam , en genoeglijk gemaakt worde, waartoe vooral dienftig zoude zijn, het oprichten van een Fonds, van het welk reeds voorheen een ontwerp gevormd , en in de N. Bijdragen tot Menfchelijk Geluk, in het l!te Deel, 4de Stuk, bladz. 13, enz. te vinden is.

Beter hadden wii misfchien gedaan , met bier van reeds, onder een voorig artikel, te gewaagen, doch het zal ook hier zeer goed plaats vinden.

Dit Fonds zoude voorrtaamlijk (trekken, om:

1. Aan behoeftigen, dien het met aan lust,' maar aan werk mangelt , gelegenheid of ltoffen tut werk te geeven.

a. Aan braave Ambachtslieden , een renteloos opfchot, ter bevordering zijner zaaken, te doen.

3 Om hen, die zonder fchuld in vervallen ftaat «eraakt zijn , weder op den been en in ftand te helpen

4. Aan zieken verkwikking en geneesmiddelen te bezorgen.

5- Be-

Sluiten