Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 38 )

gen en naar zijne behoeften, zonder die beiden uit het oog te verliezen. Zonder zich naar zijn vermogen te fchikkén, kan men niet beltaari, en wanneer men meer verteert, dan men behoeft, dan berooft men zich zeiven van de gezondheid, en, zo men niet vrij rijk is , tevens van de gelegenheid om in de behoeften van anderen te kunnen voorzien; — en daarom is eene wijze berekening van zijne ömffandigheden, eene behoorlijke fpaarzaamheid, nodig en nuttig. Hoe kan ook. daarenboven, zulk iemand gods zegen verwachten die deszelfs gaven onnut doorbrengt, en dus' toont, dat hij ze noch waardeert,'noch zich dezelve waardig zoekt te gedragen ? Door verkwisting wordt ook het vleesch te veel gekoefterd en de fchadelijke begeerten opgewekt, door welke de mensch eindelijk zetr ono-elukkig wordt. Jesus leerde ons deeze deugd met zijn voorbeeld Joh. VI: ia. Vergadert de overgëfchotene brokken, op dal 'er niets verloren ga. Volgt hem na, en laat nooit iets verloren gaan, of onnut hefteed worden, ook zelfs dan niet wanneer het u zeer voorfpoedig gaat: want men moet ook voor 't toekomende zorgen , en 'er kan in den Boerenftand weiligt iets voorvallen, dat een trotfehen verkwister , een achteloozen mensch diep vernedert en ongelukkig maakt. Sterven hem beesten af, loopt zijn oogst tegen, vallen de markten, wordt de handel belemmerd, wordt hij ziek, ontlopen hem zijne, door hem veronachtzaamde, werklieden , of wordt hem zijn werk , dat hij bij anderen had , ontnomen, dan berouwt het hem, dat hij op zijn tijd

geea

Sluiten