Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< °3 y

,, meene begeerte van den geheelen Kerkenraad, en „ den zoo zonderlingen aandrang van zoo veele duizenden van allerlei rang en denkwijzen, nu ein„ delijk te verklaaren, — dat Ds. scharp wordt „ gehouden de Beloften te hebben afgelegd en aan de „ intentie van het Provintiaal Beftuur te hebben vol„ daan, •— of anders, dat dezelve als nog, conform „ het g>pofeerde hij zijne nadere Adresfen , zonder „ verdere bijvoeging, tot het doen der Belofte mag „ worden geadmitteerd, — en, in alle gevallen, dat „ de Sufpenfie of Dimisfie ten fpoedigften fchadeloos „ mooge worden opgeheeven, Ds. scharp in de „ waarneeming van zijnen Dienst herfteld , en alzoo „ aan zijn verzoek , en het algemeen verlangen der „ Gemeente mooge worden voldaan.

„ 't Welk doende &c.

Cge-0 * J- J- LE SAGE TEN BROEK, „ ï. HOOG. „ P. DE SEL Az. „ W. VAN LOO. „ A. BREED VELD. „ R. UIT DE NB ROEK."

Deeze beide nadere Requeften den 5den Sept. ingeleeverd en in handen gefield zijnde van dezelfde Commisfie, aan welke de voorige waren aanbevoolen, fchoot 'er niets meer overig, dan dezelve op nieuw ernftig in perfoon aan te binden , het geen door de Kerkelijke Gedeputeerden met de oude getrouwheid en ernst gefchiede, zoo bij den Prefident, als bij de Leden der Commisfie. Mijne Amptgenooten gaven door hunne ernflige Voorbiddingen, bij de openbaare Godsdienstoeffeningen, om Zeegen over de aangewende poogingen , een bewijs van het gewigt , dat zij aan mijne herfteliing hingen , en het ontbrak nier in de Gemeente aan veelen, die, volkoomen onderricht van de onbillijkheid mijner Remotie, en, fteunende op de rechtvaardigheid der aangevoerde gronden voor mijn verzoek, zich met eenen gewenschten uitflag vleiden. En, in het Beftuur zelve waren verfcheidene Leden,

ea

Sluiten