Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'< 159 >

daags, zonder difpofitie te rug, voofnaamelijk om dat 'er aan manqueerde eene Qualificatie van de Vergadering, in weiker naam hei zelve, dour de Commisfie, was geprefenteerd. — Inmiddels was ik uit de Stad, en begaf mij den aiften Maart naar 's Hage, waar ik onverwagts weder eene Commisfie aantrof, bekleed door Profesf;r ten broek en den Ouderling van loo; welke hec Request te rug bragt neevens de Qualificatie, boven pag. 43 — 45 geïnfereerd, waar in üe Groote Vergadering oelootde , ,, alies „ wat door de Gecommitteerden, in deeze qualiteit, „ gedaan, geprefenteerd en onderteekend wierdt, te „ zullen houden als of het door dee/.e Vergadering ,, gedaan , geprefenteerd en onderteekend rm gr ge,, weest zijn." —- Gecommitteerden hadden dien dag eene zeer lange befoigne met den Prefident ris , en ik fprak, mee verzoek van fpoedig Rapport , den Burger vander cocq , en de uitflag van alles, bijzonder na eenige laarere informatien, was, dat de hoop op eenen fpoedigen en favorabelen afloop der zaaken, zints dien tijd, merkelijk vermeerderde, en het biddend verlangen der Gemeente om mijne herfteliing zeer toenam.

Ondertusfchen verflaauwde die hoop , kort daar na , weder door het beftendig uitftel van het Rapport der Gecommitteerden van het Adminiftratief Beftuur , waar door de Decifie zelve vertraagd bleef, niet tegenftaande ik, den asften Maart, eene ampele Miïftve gefchreeven hadt aan den meergemelden Burger vand',8 cocq, met den vriendelijkften en ernftigften aandrang, om zoo rasch mooglijk een einde te bezorgen aan eene zaak , zoo duidelijk als rechtvaardig , en hem in den naam der billijkheid en der menschlijkheid gebeden had, hij wilde toch het reeds zoo lang gerekt verlangen der Gemeente en van Mij eindelijk voldoen, of, indien Hij mij in de zaak oneerlijk, en het Rapport van de Stedelijke Commisfie ongegrond , vondt, (van het tegendeel waar van ik meende , dat Hij volkoomen overtuigd zou worden) dat Hij mij dan in dat geval ten fpoedigften zou veroordeejen , ten einde ik eenmaal weeten mogt , wat mijn lot zou zijn , en waar ik mij naar fchifcken moest. — Den volgenden dag ontving gemelde van-

BKfc

Sluiten