Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit niet alleen, maar eene daar toe benoemde

Commisfie uit de Groote Vergadering, verzogt opde Clasficaale Vergadering van Scbieiand eene zoort* gelijke Attéftatie, zonder ontflag en behoudens mijn recht; welke Vergadering, eeven Eénpaarig, het geheele gehouden gedrag des Kerkenraads goedgekeurd, alle de pofnivei) van deszelfs verleend Attest overgshoomen , en daar bij gevoegd heeft een Getuigfchrlff van den volgenden inhoud:

» L- S.

„ De Clasfis van Scbieiand, gehoord hebbende „ het voorftel van Gecommitteerden uit den Groo,, ten Kerkenraad der Nederduitfche Hervormde Ge„ meente te Rotterdam , mitsgaders de prailecture „ van zeekere Atteftatie, door gemelden Kerkenraad, „ invoegen en ten fine als daar in vermeld , afge„ peeven aan den Eerwaardigen, Godzaligen en zeer „ Geleerden Heere j. scharp, waardigen en Ker„ kelijk wettigen Euangeliedienaar te Rotterdam, „ heetc na gedaane omvraag , en gehoudene delibe„ ratie, ééNPAARio bcfiooten , ter voldoeninge ,, aan het verzoek van Gecommitteerden uit den „ Rorterdamfchen Kerkenraad , aan de rechtmaatige ,, begeerte van Ds. j. scharp, en van allen , die „ daar in belang hebben , te verklaaren , gelijk zij „ verklaart bij deezen, dat zij het gedrag, zoo door „ den Grooten Kerkenraad van Rotterdam, als door „ Ds. scharp, in deeze zonderlinge en onaange„ naame omftandigheden gehouden , volkoomen lau,, deert en approbeert, en dat zij diensvolgens met „ overneeming van , en inhasfie aan , alle de pofi,, tiven, redenen, en motiven, in bovengemelde At„ trftütie vermeld, aan Ds. scharp vrijlaat, om, ,, gebetl onverminderd zijne wettige betrekking op ,, de Gemeente van Rotterdam . en zoo lang zijne „ politieke interdictie en dimisfie niet volleedig zal „ zijn opgeheeven , van hier te vertrekken naar de ,, Gemeente van loga in oost-vriesland, om „ aldaar den Euangeliedienst in alle deszelfs deelen ,, te vervullen; dat zij Ds. scharp altoos gekend „ heefc, en erkennen moet, voor eenen waardigen,

„ nut-

Sluiten