Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat is:

stcj)t atttrtoc tn gcncttcirjcfic öpt-fcomflen: bertooncnöe&efïecï); ten 23oeten 3Cerö/ plompe Eeeben / enbe ö?otttge ïieben : feeree; \ neutöftjcït en betmaec&eïijefi om te ïefen.

In ’t platte Friefch*

«©ttytttotïtt mtöOen pitte

ïtëaatjc ©jitjöetta BRUYLOFT.