is toegevoegd aan uw favorieten.

Sprokkelingen van een mysticus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenkomen met die, welke op zoo grootsche wijze in het werk van de Godheid in het heelal tot uitdrukking komen. Dit maakt voor ons het jaarlijksche cosmische drama van nederdaling, dood en opstanding van de zon zoo bijzonder belangrijk. Het leven van den Godmensch, Christus Jezus, verliep geheel in overeenstemming met de geschiedenis van den Zonnegeest, en het geeft een voorafschaduwing van alles, wat zal geschieden aan den Menschgod, van wien deze Christus Jezus voorspelde: ,,De werken, die ik doe, zult gij ook doen; en grooter werken zult gij doen; waarheen ik ga, kunt gij mij nu niet volgen, maar gij zult mij later volgen."

De natuur is de symbolische uitdrukking van God. Zij doet niets tevergeefs of zonder reden, maar er is een doel achter elk ding en iedere handeling. Daarom behooren wij waakzaam te zijn en moeten zorgvuldig acht geven op de teekens in de hemelen, want zij hebben een diepe en belangrijke beteekenis met betrekking tot onze eigen levens. Het juiste begrip van hun bedoeling stelt ons in staat om met beter gevolg samen te werken met God in Zijn wonderbare pogingen voor de vrijmaking van ons ras van de slavernij aan de wetten der natuur, en voor de volkomen bevrijding van de zonen Gods,— gekroond met roem, eer en onsterfelijkheid, en bevrijd van de macht van zonde, ziekte en lijden, die nu onze levens verkorten, als gevolg van onze onwetendheid en ons afwijken van de wetten van God- Het goddelijke